Vim de ââlde tekstbewörker

Skriiₐnd tróch Ken Ho

Fan novimber fan ‘t leste jiir òò hef iek mie ien ienfóₐmatiek ienteresseere. Dizze dèègen spiele iek mei ‘n tekstbewörker mei de nemme Vim. ‘t Ies nieskiirig dòt die tróch ‘n hollanner mekke ies, die Bram Moolenaar heet. Vim ies nâât mien èèₐste tekstbewörker die iek broek om programmen tó skrieuwen. Iek broek nó ‘n ooren bewörker ómdòt iek de bestiiringssysteem Ubuntu broeke mút. Der ies Vim oeₑnròt.

‘n Kenmörk fan Vim ies, dòt m’n alles mei de toeₑtsenbóóₐd dwaaₑn ken. De fienges blieuwe òp ‘e toeₑtsenbóóₐd en de muus wòdt nâât faik broekt. Eigenliek ken de muus nâât fuul dwaaₑn.
Biefòòrbééld ken m’n ‘t feenster sluute as m’n :q! ientiept. D’r ies gin kroesjen oeₑn ‘t feenster der ‘t òp dròkt wòdde ken óm ‘t feenster tó sluuten. n’ Fòòrdéél ies dòt as m’n een keer mei al jin toeₑtsen klair ies, m’n him heelendaal òp ‘t oentwikkelen fan sien programmen róchtje ken. Mar dit fòòrdéél ies allónnig tróch betoêₑfde programmiers tó realiseerjen, lieket ‘t mie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s