Keróónefierus ken méénsken oer doeng ienfekteerje

Skriiₑnd tróch Kenho
Òp 11 feebrewaaris ies ‘t n gefal bekend dòt de keróónefierus ‘m ien Hongkong tó befestigjen begónt. n 62-Jiirige frou jo ‘t òp 18 en 19 jannewaaris ien Makau wééₐd, begòòn òp 3 feebrewaaris tó  hòòsjen. Omdòt jo wennet ien ‘tsòlde gebouw as ‘n man die ‘t èₐder ien jannewaaris al ienfekteere tò wòdden befestige wââd, tienkt m’n nó dòt jer keróónefierus fan h’m wei kòòm. ‘t Ies foenden dòt de doengpiip fan jer wenning nâât heelendaal òòsluuten ies. Derom tienkt m’n dòt de siekte oer ‘e doengpiip, dèè ‘t jo de uutleetfentelaatóór oeₑn deeg en de wiend nei binnen kòòm, nei jer tó kómmen ies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s