Minority languages

Last edited on 20 December 2018

We offer minority languages on our blog.

This page will give a comprehensive overview of all articles published in each critically endangered minority language.

Merely giving a list of languages would defeat the purpose of this blog: we wish to promote and conserve critically endangered minority tongues.

Aasters (Oosterschellings) – the indigenous tongue of the East of Terschelling, only about 100 speakers

Fon wae bist er ien, 21 November 2018

Taal is net ollinne et maitsjen fon sinnen, 30 October 2018

Werom ik un jier felyn yn Hongkong wae bi Ken Ho, 13 October 2018

Et drakenboatfeest, 18 Juny 2018

Praatsje mar Aasters!, 14 Juny 2018

Dyami Millarson syn Aasters – interview trog Ken Ho, 15 Juny 2018

Et fodeel fon tuusbjoeën for uus miljeu, 1 Juny 2018

De beteikenis fon ‘e folle maan for uus kultuur, 29 May 2018

Et Wangereagers – Un tragedi, 28 May 2018

Pita Grilk in et Schiermonnikeagers, 16 May 2018

Ferdinand de Saussure – Un oersjug, 10 May 2018

Ytpartij yn Tainan, 9 May 2018

Op syk nei Taiwanese Goaden yn ‘e ôde strjitten, 8 May 2018

Uus besyk nei Kaohsiung, 7 May 2018

Fort Zeelandia in Dyami syn earbetug bi un Nederlonse Grêf yn Tainan, 6 May 2018

Freonen maitsje yn Tainan, 5 May 2018

Molkwar – de 3 schaaimerken fon un doap yn Suudwêst-Fryslôn, 1 May 2018

Zimbrisch – un Germaanse taal yn Itaalje, 29 April 2018

Töitschu – un bedriget Germaanse taal yn ‘e Italiaanse gemeente Issime, 23 April 2018

De eilonnen Po Toi – uus besyk, 22 April 2018

Freonschip – wot hôdt dot noe yn?, 21 April 2018

Et Feest Tin Hau – fejierdei fon ‘e Seagodin, 19 April 2018

Haiku – Libje yn ’t eagenblik, 17 april 2018

Michiel de Ruyter – uus admiraal, 14 april 2018

It Gottscheersk – in fergetten taal, 12 april 2018

Et fegetten geesteneilôn: et Gryn, 24 maart 2017

Eilauners (Schiermonnikoogs) – the indigenous tongue of Schiermonnikoog, only about 20 speakers 

In seeuwnen múlle feur in lang livven, 19 december 2018

Schaakspylje op Lytje Pole?, 14 October 2018

De sielen fan it minskdom sont minskeheugenis, 28 September 2018

Redding fan it Eilauners en de auderen har gefúelens, 25 September 2018

Aude geestlike wytenschap: Geesten as oofhankliken, 24 September 2018

It aude euchstfeest, 23 September 2018

Us bjaun mooi de reiden (Phragmites australis), 19 September 2018

Fryndin wooibringe mooi trein nooi Schiphol, 15 September 2018

Mulke helje mooi de fyts op in ryndei, 7 September 2018

De fraimde rysspeis fan Sinkiang, China, 5 September 2018

Trooi reuzen op ús eilaun, 10 July 2018

Sil ik eut lere my sò út tò drukken as Pita Grilk?, 7 July 2018

De taal fan Pita Grilk bestúederen, 7 July 2018

Binne gedichten foldwaande om in lytjen taal tò redden?, 4 July 2018

Werom fetaling net dúeltreffend is by it leren fan in fraimden taal, 2 July 2018

Eurspronkelikheid jildt as greeuwnslach by it leren fan in fraimden taal, 2 July 2018

Fetôlsel: Njúegen freeuwjúed dà ’t offers môken, 21 Juny 2018

Leer ik it Schiermontseigers feur ‘e lyteratúer?, 7 Juny 2018

Is it Eilauners in airme taal?, 7 Juny 2018

Yderien het syn ooine wiize om tankberheid sjain tò lieten, 6 Juny 2018

Werom ik ne Eilauners (Schiermontseigers) tjin heit praat, 2 Juny 2018

Hielepes (Hindeloopers) – the indigenous tongue of Hindeloopen, no more than 300 speakers

’n Ââld Hieleper fòsjen, 3 November 2018

Places of Hope – flieden, nó en tókomst fan Nòòadnederlâând, 6 October 2018

’n Kiekjen ien ‘e keuken fan Tresòòar – Frieslâând en sien oerstróómingen, 5 October 2018

’n Lèèzing ien Tresòòar – daataa friejòòen mei Wiekiemeedieaa, 1 October 2018

It Pier Pander meseeúm – Pier Pander en Dirk fan Erk, 27 September 2018

Wie as dóósint Skieemoentaigers ien Speaking Dates, 25 September 2018

De kúnstwienkel óógenblik ien Leeuwet, 21 September 2018

Mien èèaste keer mei it Goo spel, 20 September 2018

Koeepelserke en ’t örgel, 19 September 2018

’t Ieten en drienken – kèaslik òp Ljouwert Culinair (Leewet kuulenèèr), 15 September 2018

Eisa Eisinga en sien plaanetaariúm, 12 september 2018

’t Meseeúm Maaetene en ’t lâând fan letien, 11 September 2018

Advertenties